Семинари

Семинар катедре за алгебру и математичку логику

Наредни састанак семинара биће одржан у петак, 28. фебруара 2020. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 12:15

Предавач: Никола Лелас, Катедра за алгебру и математичку логику, Математички факултет

Наслов предавања: ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ L-ФУНКЦИЈА НАД ФУНКЦИЈСКИМ ПОЉИМА

Апстракт: На овом предавању бавићемо се проблемом проналажења великих вредности L-функција над функцијским пољима. Као мотивацију за изучавање L-функција и њихових великих вредности приказаћемо класичну Дирихлеову формулу о класном броју за имагинарна поља бројева. Потом ће бити говора о методу резонанце, као кључној техници за проналажење великих вредности L-функција и биће приказани резултати из рада

D. Djokic, N. Lelas, I. Vrecica- Large values of Dirichlet L-functions over function fields, International journal of number theory, прихваћено за штампу

добијени тим методом.

Студентски семинар, 28. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 28. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Стефан Ивковић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПОЛУ-ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ НА ХИЛБЕРТОВИМ C*-МОДУЛИМА И ОДГОВРАЈУЋИ СПЕКТРИ

Апстракт:
На претходном предавању смо дефинисали A-Фредхолм оператор на стандардном модулу над јединичном C*-алгебром A и изложили смо резултате Мишченка. Дефинисали смо такође полу-А-Фредхолм операторе и изложили неке од резултата из рада „Semi-Fredholm theory on Hilbert C*-modules’“. На овом предавању ћемо изложити остале резултате из истог рада. Затим ћемо дефинисати уопштене спектре у центру C*-алгебре од оператора на Хилбертовим C*-модулима и презентоваћемо резултате из рада „On compressions and generalized spectra of operators over C*-algebras.

Одељење за механику, 26. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Игор Салом, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКИ БЕТЕ АНЗАЦ ЗА ХАЈЗЕНБЕРГОВ СПИНСКИ ЛАНАЦ И ОДГОВАРАЈУЋИ ГАУДИН МОДЕЛ

Апстракт:
Као први корак, увешћемо основне појмове везане за алгебарски Бете анзац. Разматрајући периодични случај XXX Хајзенберговог ланца, увешћемо R-матрице, Лакс оператор, монодромију, трансфер матрицу, Бете једначине, итд. Затим ћемо дискутовати могуће генерализације: непериодичне граничне услове, анизотропну интеракцију и Гаудин модел са далекодометним интеракцијама. Показаћемо да је у свим овим случајевима могуће разрешити интеграбилни систем тако што ћемо наћи off-shell дејство трансфер матрице на Бете векторе

Семинар из астрономије и астрофизике, 25. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. фебруара 2020, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Драгана Илић, Катедра за астрономију, Математички факултет

Наслов предавања: ПРОМЕНЉИВОСТ СЈАЈА АКТИВНИХ ГАЛАКТИЧКИХ ЈЕЗГАРА И ПРИРОДА ЊИХОВЕ АКТИВНОСТИ

Апстракт:
Активна галактичка језгра (АГЈ) су језгра галаксија чија је супермасивна црна рупа окружена значајном количином гаса и прашине. Процес акреције гаса у црну рупу производи огромну енергију која доводи до многих занимљивих посматрачких ефеката, као што су и изузетно широке емисионе линије које видимо у спектру АГЈ. Ове линије се могу користи за проучавање карактеристика гаса око црне рупе, као и за директно одређивање масе супермасивне црне рупе, што има важну примену у проучавању формирања и еволуције галаксија. Додатна особина АГЈ јесте спектрална промењивост у сваком смислу, од флукса континуума на свим таласним дужинама до флукса линија као и њиховог облика профила. У овом предавању ћемо се дотаћи оних АГЈ код којих је примећена екстремна промена спектралних каракетристика, тзв. АГЈ које мењају тип (changing-look AGN) и како се оне уклапају у јединствени модел којим се описују сва АГЈ. Биће приказано неколико примера оваквих објеката и њихових истраживања, као и планови за будућа посматрања, посебно у оквиру будућих великих прегледа неба као што су Large Synoptic Survey Telescope (LSST)) и Manuakea Spectroscopic Explorer (MSE).

Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милица Лабус, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ADAPTIVE E-BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT: EVIDENCE FROM THE FINANCIAL SECTOR

Апстракт:
This paper focuses on business continuity management in organizations that use modern e-business technologies: the Internet, mobile computing, e-services, and virtual infrastructure. The aim is to make the shift from traditional Business Continuity Management (BCM) towards “e-Business Continuity Management” (e-BCM) suitable for modern technological environments. We have defined a comprehensive framework for the implementation of an adaptive e-BCM adjustable to changes in the business environment. The framework consists of practical steps for defining elements of a business continuity management system: business impact analysis, risk assessment, and a business continuity plan.

We have implemented and evaluated the framework within three financial organizations. The key finding is that Business Impact Analysis and the continual improvement of the Business Continuity Management System are the driving factors for the effective establishment of an adaptive e-BCM. The proposed framework is general, and can be applied to any organization that uses modern e-business technologies.

Студентски семинар, 21. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Драгана Радојичић, Технички универзитет у Бечу, Аустрија

Наслов предавања: ON A BINOMIAL LIMIT ORDER BOOK MODEL

Апстракт: We introduce a Limit Order Book (LOB) model in discrete time and space, driven by a simple symmetric random walk. We study a basic but non-trivial model of the limit order book where orders get placed with a fixed displacement from the mid-price and get executed whenever the mid-price reaches their level. We define the key quantity, avalanche length, as an avalanche period of trade executions, but allow a small window of size at most epsilon > 0 without any execution event. Moreover, we are interested in modeling other interesting quantities, e.g. Order Cancellations.  This is the joint work with Professor Friedrich Hubalek and Professor Thorsten Rheinländer.

Одељење за математику, 21. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА ЗА БИГРАДУИСАНЕ БЕТИЈЕВЕ БРОЈЕВЕ СЛУЧАЈНИХ СИМПЛИЦИЈАЛНИХ КОМПЛЕКСА

Апстракт: На овом предавању ћемо увести случајне симплицијалне комплексе и њима асоциране тополошке просторе са дејством торуса. Посебно ћемо се посветити момент-угао комплексима и Дејвис-Јанушкијевич просторима над случајним симплицијалним комплексима и испитивати асимптотска својства њихових кохомолошких прстена. Показаћемо да они задовољавају закон великих бројева и да скоро сигурно конвергирају ка полиномима који су математичко очекивање једне конкретне случајне променљиве.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 20. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милан Златановић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕСИМЕТРИЧНА ТЕОРИЈА ГРАВИТАЦИЈЕ И САСАКИ-АЈНШТАЈНОВЕ 5-МНОГОСТРУКОСТИ

Апстракт: Разматрају се конексије са тотално антисиметричном торзијом на несиметричној Римановој многострукости које задовољавају Ајнштајнову метричку једначину. Нађени су потребни и довољни услови под којима Хермитске, пара-Хермитске, конткактне и пара-контактне многострукости (M,G=g+F) задовољавају Ајнштјнову метричку једначину. Добијени услови су изражени у терминима Nijenhuis тензора и спољашњег производа антисиметричног дела метрике. У димензији 5, добијамо да је егзистенција конексије са антисметричном торзијом која задовољава Ајнштјнову метричку једначину, еквивалентна егзистенцији Сасаки-Ајнштајнове 5-многострукости и обратно, свака Сасаки-Ајнштајнова 5-многострукост генерише две фамилије конексија са антисиметричном торзијом која задовољава Ајнштајнову метричку једначину.

Литература:
1. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Connection on Non-Symmetric (Generalized) Riemannian Manifold and Gravity, Classical and Quantum Gravity, Volume 33, Number 7, 075016, (2016).
2. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Non-symmetric Riemannian gravity and Sasaki-Einstein 5-manifolds, Classical and Quantum Gravity 37, (2020)

Одељење за механику, 19. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 19. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИ И ДИСАПАТИВНИ ХАМИЛТОНОВИ СИСТЕМИ – КОНТАКТНА И КОСИМПЛЕКТИЧКА ИНТЕГРАБИЛНОСТ

Апстракт: Посматраћемо два геометријска оквира за посматрање временски зависних и дисипативних Хамилтонових система.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ

Апстракт: Праведна расподела (fair division) као тема повезује алгебарску топологију, комбинаторику, линеарно програмирање, конвескне политопе и друге области. Познати резултати везани за ову тему су Шпернерова лема, ККМ-теорема (Кнастер-Куратовски.Мазуркиевич), теореме о праведној расподели обавеза или добити, и др. У проблему дељења огрлице (Н. Алон) потребно је огрлицу која се састоји од n типова драгих каменова поделити на што мањи број делова које је могуће разделити групи од r „лопова“ тако да сваки лопов добије исти број драгих каменова сваке врсте. Класичан резултат Ноге Алона каже да је n(r-1) пресека огрлице увек довољно. Приказаћемо старе и нове (тополошке) методе које се користе у доказима теорема о праведној расподели.

Студентски семинар, 14. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 14. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Стефан Ивковић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПОЛУ-ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ НА ХИЛБЕРТОВИМ S*-МОДУЛИМА И ОДГОВАРАЈУЋИ СПЕКТРИ

Апстракт:
Настављајући се на претходно предавање где смо дефинисали стандардни Хилбертов S*-модул и показали нека основна својства, у овом предавању ћемо дефинисати Фредхолмов оператор на стандардном модулу и презентовати резултате Мишченка и Фоменка. Затим ћемо дефинисати полу-Фредхолм оператор на стандардном модулу и презентовати резултате из рада „Semi Fredholm theory on Hilbert C*-modules“.

Одељење за математику, 7. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Бојана Фемић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ОД АЛГЕБРИ, ПРЕКО МОНОИДАЛНИХ КАТЕГОРИЈА, БИКАТЕГОРИЈА, ДО ДУПЛИХ КАТЕГОРИЈА

Апстракт: Ово предавање би било специфична шетња кроз горе наведене појмове из перспективе мог истраживања у различитим периодима, до данас. Villamayor и Zelinsky су 1977-ме конструисали један бесконачни тачни низ кохомолошких група са три типа коефицијената, а у односу на комутативни прстен А. Као део мог докторског рада 2005-те интерпретирали смо другу кохомолошку групу из тог низа с коефицијентом у Пикаровој групи од А⊗А. Неколико година касније, заменивши А одређеним типом симетричне моноидалне категорије C, конструисала сам аналогни бесконачни тачни низ, где се на месту Пикарових група тензорских потенција од А налази Брауер-Пикарова група Делиње тензорских производа од C. Будући да је Брауер-Пикарова група Гротендикова група моноидалне категорије „бимодуло категорија над Делиње потенцијама од C“, а ова моноидална категорија је трункација одговарајуће моноидалне 2-категорије, поставља се питање да ли је сличну конструкцију последњег бесконачног тачног низа могуће извести користећи пуну структуру поменуте моноидалне 2-категорије и до каквог би тачно резултата то довело.

Будући да је због многобројности аксиома овакве структуре експлицитан рачун са њом изразито незгодан посао, пожељне су неке „пречице“. Ова потрага ме је довела до извесног Шулмановог резултата о дуплим категоријама, али је питање да ли је он као такав применљив на мој проблем. Уколико није, могао би указати на правац у ком би се могло тражити неко прикладније решење, које би, због природе проблематике, евентуално дало један свеобухватнији резултат.

Ово је наставак предавања одржаног 20.12.2019.

Студентски семинар, 7. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Стефан Ивковић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПОЛУ-ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ НА ХИЛБЕРТОВИМ C*-МОДУЛИМА И ОДГОВРАЈУЋИ СПЕКТРИ

Апстракт: Настављајући се на претходно предавање где смо дефинисали стандардни Хилбертов C*-модул и показали нека основна својства, у овом предавању ћемо дефинисати Фредхолмов оператор на стандардном модулу и презентовати резултате Мишченка и Фоменка. Затим ћемо дефинисати полу-Фредхолмов оператор на стандардном модулу и презентовати резултате из рада „Semi Fredholm theory on Hilbert C*-modules“.

Семинар за реалну и комплексну анализу, 20-23. јануар 2020.

Од 20. до 23. јануара гост Семинара за реалну и комплексну анализу биће Evgeny Sevost’yanov (Zhytomyr Ivan Franko StateU University, Zhytomyr, Ukraine and Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine, Slov’yans’k).

Професор Evgeny Sevost’yanov одржаће серију предавања на тему:
ON DISTORTION ESTIMATES OF A MODULUS OF FAMILIES OF PATHS UNDER MAPPINGS

Предавања ће бити одржана у сали РЛАБ Математичког факултета по следећем распореду:
понедељак 20.1.2020. од 14 часова,
уторак 21.1.2020. од 14 часова,
среда 22.1.2020. од 14 часова,
четвртак 23.1.2020. од 12 часова.

Семинар за реалну и комплексну анализу, 17. јануар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 17. јануара 2020, у сали РЛАБ Математичког факултета са почетком у 14 часова. У оквиру састанка, планирана су два предавања.

Прво предавање:

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: INTRODUCTION TO QC THEORY

Апстракт: In this talk, we will present some basic facts related to quasiconfromal mappings.

Друго предавање:

Предавач: Evgeny Sevost’yanov, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine and Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine, Slov’yans’k

Наслов предавања: ON DISTORTION ESTIMATES OF A MODULUS OF FAMILIES OF PATHS UNDER MAPPINGS

Апстракт: The report is devoted to the relationship between Sobolev and Orlicz-Sobolev homeomorphisms and estimates of the distortion of the modulus of families of paths.One of the main statements is the result that flat homeomorphic degenerate ACL-solutions of Beltrami equations having finite distortion satisfy the Poletsky type inequality. In addition, in the spatial case, this inequalityholds in Orlicz-Sobolev classes under Calderon condition on the corresponding defining function.

Студентски семинар, 16. јануар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. јануара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Даница Косановић, Макс Планк институт за математику, Бон

Наслов предавања: НОВЕ ТЕХНИКЕ У ТЕОРИЈИ УТАПАЊА

Апстракт: Калкулус утапања Гудвилија и Вајса користи теорију хомотопије за проучавање простора утапања једне многострукости у другу. У овом предавању увешћу главне појмове и алате ове теорије, скицирати везе са конфигурационим просторима и објаснити како се ове технике могу користити у ниско-димензионој топологији, нарочито у теорији чворова.

КГТА семинар, 14. јануар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. јануара 2020, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Марија Јелић Милутиновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КОМПЛЕКСИ УПАРИВАЊА

Апстракт: Комплекси упаривања графова представљају важан појам комбинаторне топологије. За дати граф G, комплекс упаривања (енг. matching complex) се дефинише на следећи начин: свакој ивици графа одовара теме комплекса М(G), а сваком упаривању ивица, тј. сваком скупу по паровима несуседних ивица графа, придружујемо одговарајући симплекс у М(G). Познати резултати испитују разна хомотопска, хомолошка и комбинаторна својства и примене ових комплекса. У предавању ће бити приказан нови приступ комплексима упаривања који су комбинаторне многострукости. Такође, биће приказани нови резултати у вези са топологијом комплекса упаривања за неке класе графова, добијени применом специјалне верзије дискретне теорије Морса (Matching Tree Algorithm). Предавање се заснива на радовима предавача са Margaret Bayer и Bennet Goeckner, као и са Julliane Vega, Alex McDonough и Helen Jenne.

Одељење за математику, 27. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 27. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Семинаром за логику.

Предавач: Милош Аџић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ГЕДЕЛОВА ПРЕДАВАЊА ИЗ ЛОГИКЕ

Апстракт: Гедел је 1939. године одржао један основни курс из логике науниверзитету Нотр Дам, у Индијани. Четири године пре тога одржао је један сличан курс на универзитету у Бечу. Рукописи белешки за оба та курса су сачувани у Геделовој заоставштини. Предавач је заједно са Костом Дошеном приредио за објављивање белешке за курс на Нотр Даму. На предавању ће бити речи о садржају и значају тих Геделових курсева.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику и Студентским семинаром.

Предавач: Немања Ђурић, Uber ATG, Pittsburgh, USA

Наслов предавања: SELF-DRIVING CARS & AI: TRANSFORMING OUR CITIES AND OUR LIVES

Апстракт: Recent algorithmic and hardware improvements resulted in a number of success stories in the field of Artificial Intelligence (AI) impacting our daily lives. However, despite its ubiquity AI is only just starting to make advances in what may arguably have the largest societal impact thus far, the nascent field of autonomous driving. At Uber ATG we are working tirelessly towards this goal, aiming to transform the way we live and work through advances in self-driving technology, with AI at its core. In this talk I will present some of these efforts and discuss practical considerations for operating autonomous vehicles on our roads in a safe, efficient, and reliable manner.

Студентски семинар – новогодишни сусрет, 26. децембар 2019.

Новогодишњи састанак Студентског семинара МИ САНУ биће одржан 26. децембра 2019. у Свечаној сали на првом спрату у згради Математичког института са почетком у 9 часова. Учешће на овом новогодишњем сусрету је потврдио велики број докторанада и студената из иностранства и Србије. Поред сумирања рада семинара у 2019, биће представљене и иницијативе које ће МИ САНУ и Студентски семинар спровести у предстојећој 2020. години.

Програм скупа.

Након астанка Семинара, учесници су позвани на Новогодишњи коктел Математичког института САНУ и Археолошког института САНУ у згради САНУ, четврти спрат са почетком у 13 часова.