Контакт

Уколико желите да објавите оглас на Порталу за студенте Математичког факултета, потребно је да пошаљете текст огласа на адресу email Да би оглас био прихватљив за објављивање, текст огласа треба да садржи до 12 редова (а највише 800 карактера) и може да садржи линкове. Уколико је и садржај огласа прихватљив, оглас ће бити објављен у кратком року.

Оглашавање позиција за посао врши се само за послодавце који су регистровани у Србији и који нуде позиције за радна места која су у Србији. Огласи посредника се не објављују.

Математички факултет (нити његови делови, нпр. Катедре), изузев у смислу објављивања огласа, не посредује у запошљавању својих тренутних или бивших студената нити пружа било какве сродне услуге.

Математички факултет не може имати било какву обавезу или се сматрати одговорним за губитак, штету, трошкове или било какве друге последице настале као резултат договора између кандидата и послодавца.

Координатори за сарадњу са привредом:
доц. др Нина Радојичић Матић
доц. др Данијела Симић
Е-пошта: it@matf.bg.ac.rs