Kонкурс за избор једног асистента, ужa научнa област Статистика и математика (предмет: Пословна информатика) на Економском факултету, пријаве до 01.03.2018.

Економски факултет Универзитета у Београду објавио је конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Статистика и математика (предмет: Пословна информатика), са пуним радним временом.

Услови: завршен Математички факултет (студијски програм Математика или Информатика) и уписане докторске студије.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање «Послови», број 764 – 765 од 14.02.2018. године.