Професор Математике и Информатике

Савремена гимназија, приватна гимназија општег смера са савременим
концептом образовања и употребом технологије у настави, расписује конкурс
за:

ПРОФЕСОРА МАТЕМАТИКЕ – 20%
ПРОФЕСОРА КЕМБРИЏ МАТЕМАТИКЕ – 40%
ПРОФЕСОРА КЕМБРИЏ ИНФОРМАТИКЕ – 35%

Одговорности:

Извођење обавезне наставе према уговореном фонду и усвојеном
распореду часова;
Обављање поправног, разредног и других испита у складу са одлукама
Наставничког већа;
Непосредни рад са ученицима у изборној настави и другим облицима
образовно-васпитног рада;
Припремање и планирање наставе према плану и програму;
Остваривање улоге ментора ученика кроз сарадњу са родитељима и
осталим колегама;
Развијање етоса школе кроз пројектне и друге наставне и ваннаставне
активности.

Квалификације и вештине:

Најмање VII степен стручне спреме одговарајућег смера;
Најмање 1 година радног искуства у просвети;

За Кембриџ предмете, познавање енглеског језика на најмање Б2
нивоу CEFR;

Напредна знања употребе информационих технологија у учионици;
Стрпљивост, енергичност, комуникативност и посвећеност послу;
Отвореност ка усвајању савремених методичких приступа;
Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;

Све додатне информације о школи можете наћи на адреси
www.savremena-gimnazija.edu.rs.

Заинтересовани кандидати CV и скенирану диплому о стеченој стручној
спреми могу послати на имејл адресу: office@savremena-gimnazija.edu.rs.